HISTORY
Cart 0 Items  
 

English | Français | Italiano | Ελληνικά | ايراني | Русский | 中国的 | اردو | हिन्दी | ਪੰਜਾਬੀ | Español | عربي | Magyar | deutsch | 日本語

Hivatalos tiltakozás a Hawaii-szigetek annektálására irányuló szerződés ellen

Lili‘uokalani királynő szónoklata Washingtonban

1897. június 17.

A hawaii nemzetség képviseletében személy szerint én, Lili‘uokalani, aki Isten akaratából időszámításunk szerint 1877. április tizedikén e birodalom örökösévé vált, majd 1893. januárjának tizenhetedik napján Isten kegyelméből a Hawaii-szigetek királynője lett, ezennel tiltakozásomnak adok hangot egy bizonyos szerződés ratifikálása ellen, melyet tudomásom szerint Hatch, Thurston és Kinney urak Washingtonban aláírtak, és melynek indítéka, hogy ezeket a szigeteket az Egyesült Államok uralma alá hajtsák és területéhez csatolják. Kijelentem, hogy egy ilyen szerződés sérelemes Hawaii őslakosaival és az azok vérét ereikben hordozó más földekről származó lakosaival szemben. Ezenkívül ezen cselekmény az uralmon lévő törzsfőnökök jogainak sárba tiprása, népem és a népemmel egyezményeket kötő baráti nemzetek nemzetközileg elfogadott jogainak durva megsértése, az alkotmányos kormány uralmának megdöntésében megnyilvánuló galárdság további elmélyítése, és végül egekbe kiáltó igazságtalanság személyemmel szemben.

Azon okból indíttatván, hogy 1893. január tizenhetedikén az úgynevezett ideiglenes kormánynak benyújtott hivatalos tiltakozást én írtam alá, és amelyet az említett kormány átvett, biztosítván engem arról, hogy az ügyet döntőbírósági határozat meghozatala végett továbbítják az Amerikai Egyesült Államoknak.

Azon okból is, hogy mint azt a tiltakozásom, mind pedig az Egyesült Államok kormányának közvetlenül annak továbbítása után küldött jegyzékeim magukban foglalják, hatalmamat átengedem az Egyesült Államok haderőinek, de csupán azért, hogy a vérontásnak elejét vegyem, valamint azért, mert felismertem egy ilyen félelmetes hatalommal való konfliktus hiábavalóságát.

Azon okból is, hogy az Egyesült Államok elnöke, a külügyminiszter és egy általuk meghatalmazott követ hivatalosan, okiratilag kijelentette, hogy kormányommal szemben az Egyesült Államok hadereje, diplomatái és haditengerészete a törvényeket megszegve erőszakot alkalmazott; azt is kijelentvén, hogy az általuk lefolytatandó vizsgálat idején népemnek én vagyok az alkotmányos feje.

Azon okból is, hogy sem a fentnevezett bizottságot, sem pedig az őket küldő kormányt Hawaii bejegyzett választópolgárai nem hatalmazták fel, és ők feltételezett hatalmuk forrásának az úgynevezett közbiztonsági bizottság döntését tekintik, mely közbiztonsági bizottságot 1893. január tizenhetedikén vagy azidőtájt állították össze. Ennek a bizottságnak egyetlen hawaii tagja sincs, és hawaiiak az annak létrehozását kiváltó tüntetésben sem vettek részt, hanem a tagságot főként magukat amerikai állampolgároknak vallók alkotják.

Azon okból is, hogy a népemet alkotó körülbelül negyvenezernyi hawaii véleményét az a háromezer személy, aki jogot formált magának arra, hogy Hawaii függetlenségét tönkrezúzza, egyáltalán nem kérte ki. Népemet Hawaii törvényesen szavazásra jogosult lakosságának négyötöde alkotja, s nem tartoznak közéjük, azok, akiket munkavégzés céljából hoztak be a szigetekre, s akik száma körülbelül ugyanannyi mint a hawaii állandó lakosoké.

Azon okból is, hogy az említett szerződés figyelmen kívül hagyja nemcsak népem polgárjogait, hanem a törzsfőnökeik örökség révén rájuk szállt vagyonát is. Az említett szerződés szerint annektálandó 1 618 742 hektárnyi terület egynegyede, vagy pontosabban 370 287 hektár semmi körülmények között nem tekinthető másnak mint az alkotmányos uralkodó magántulajdonának, amellyel csak mint más magántulajdonban lévő ingatlannal lehet rendelkezni.

Azon okból is, hogy az említett szerződés továbbá javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az említett földtulajdont, amelyet formailag királyi földeknek nevezhetünk, elkobozzák, így azok birtokát és az ezekhez való eddig még soha kétségbe nem vont jogát, amelyet a mai napon még mindig én birtoklok, tehát azok tulajdonjogát, akiket jelenleg ez megillet, vagy trónörökösként meg fog illetni, teljes mértékben semmibe veszik.

Azon okból is, hogy az említett szerződés semmibe veszi nem csak az Egyesült Államok által a hawaii nemzetet képviselő uralkodókkal korábban kötött szerződéseiben kinyilvánított örök barátság és jóhiszeműség melletti elkötelezettségét, hanem az említett uralkodók által más hatalmakkal és baráti államokkal kötött összes más szerződést is, miáltalon ez kimeríti a nemzetközi törvények megsértését.

És azon okból is, hogy olyan felekkel szerződést kötvén, kik jelenleg azt állítják magukról, hogy joguk van Hawaii említett területének az Egyesült Államokhoz való csatolására, az Egyesült Államok ezen területekre olyan személyek közreműködésével tesz szert, akiket (az Egyesült Államok népe jogszerűen megválasztott és 1893-an tisztségüket betöltő) főbírái csalással hatalomra jutott jogtalan bitorlóknak nyilvánítottak, akik alkotmányellesen kormányozzák Hawaiit.

Ezért én, Lili‘uokalani, Hawaii népét képviselvén, ezennel felszólítom ennek a nemzetnek az elnökét, amelynek tulajdonomat és hatalmamat átengedtem, hogy (az említett szigetek bekebelezése tekintetében) ne adjon helyt az említett szerződésnek. Felkérem az Egyesült Államok tisztelt szenátusát is, hogy tagadja meg az említett szerződés ratifikálását. Továbbá azzal a kéréssel fordulok ennek a nagy és jóságos nemzetnek népéhez, akiktől őseim elsajátították a keresztény vallást, hogy hassanak oda, hogy képviselőik az apáik által vallott elveknek megfelelő igazságos és egyenlő bánásmódot gyakorolva cselekedjenek, ugyanakkor a mindenható, örökigazságos jó Isten, az egek uralkodója kezébe adom sérelmemet.

Elhangzott Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában, a mai napon, ezernyolcszázkilencvenhét június tizenhetedikén.

Lili‘uokalani

Joseph Heleluhe }

Wokeki Heleluhe } az aláírásnál jelenlévő tanúk

Julius A. Palmer }

Magyarra fordította: Samu János